Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega  jest Prezydent Miasta Tarnobrzega z siedzibą przy ul. Kościuszki 32; 39-400 Tarnobrzeg.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega za pomocą adresu: iod@um.tarnobrzeg.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
1) realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, w tym głosowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r. poz. 3162 z późn. zm.).
2) założenia konta i udział w głosowaniu w systemie informatycznym na stronie https://tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. Pani/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą).
4. Pani/Pana dane Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz  rozporządzenia Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. do momentu zakończenia procedury budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega lub wycofania zgody w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie, a następnie zgodnie z kategorią archiwalną BE5 przez minimum 5 lat. Po tym okresie Archiwum Państwowe, po ekspertyzie dokumentów, może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przetwarzane wieczyście.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto, odbiorcą Pani /Pana danych będzie  podmiot, z którym Administrator zawarł umowę na świadczenie usługi dostępu do systemu informatycznego obsługującego budżet obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, firma MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. W. Trylińskiego 10.
6. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać profilowaniu.
7. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein, Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, następujące uprawnienia: 
a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO; 
b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
f) prawo do wycofania zgody w  stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie; przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa jest wymogiem ustawowym. Skutkiem ich niepodanie jest brak możliwości uczestnictwa w procedurze przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pan/Pani tych danych osobowych, niestety, nie będzie możliwości założyć konta w systemie informatycznym, ani wziąć udziału w głosowaniu przez Internet na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego.