projekt nr 3

3. Remont ulicy Stanisława Piętaka boczna - po powodzi w 2010 roku


Lokalizacja

Tarnobrzeg, oś. Wielowieś, ul. Stanisława Piętaka boczna.

Skrócony opis

Remont nawierzchni asfaltowej ul. Piętaka - boczna, poprzez frezowanie bądź rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz położenie nowych warstw asfaltu lub kostki brukowej (pow. około 1250 m2).

Opis projektu

Remont nawierzchni asfaltowej ul. Piętaka - boczna, poprzez frezowanie bądź rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz położenie nowych warstw asfaltu lub kostki brukowej (pow. około 1250 m2). W trakcie projektowania i wykonania nowej nawierzchni należy zwrócić szczególną uwagę na niweletę drogi i wykonać ją w taki sposób, aby woda opadowa z drogi nie wpływała na posesje. Jako roboty uzupełniające należy wykonać:
- chodniki z kostki brukowej,
- miejsca parkingowe,
- zjazdy na posesje,
- okrawężnikowanie,
- odwodnienie,
- oświetlenie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Fragment ulicy Piętaka będący przedmiotem projektu stanowi część drogi gminnej nr 1095R, dz. nr ewid. 606/6. Przedmiotowy fragment ul. Piętaka zwany „ul. Piętaka boczna" nie znajduje się w pasie drogowym ulicy Piętaka, z tego powodu po powodzi w 2010 roku nie był remontowany. Postępująca degradacja techniczna drogi, do której przyczyniło się rozmycie podbudowy w trakcie powodzi oraz bezpośrednie sąsiedztwo zbiornika p.poż o nieumocnionych brzegach spowodowała pojawienie się dużych uciążliwości dla mieszkańców przyległych posesji. W drodze powstały zapadliska, które w zimie stają się „niechcianymi lodowiskami" w lecie zaś kałużami. Pobocza pofalowane, nieregularne stanowią zagrożenie dla dzieci i osób starszych.
Celem realizacji projektu jest powstrzymanie degradacji technicznej drogi publicznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, poprawa estetyki przestrzeni publicznej.
W bezpośrednim sąsiedztwie ul. Piętaka bocznej znajduje się Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, sklep spożywczy. Projekt służył będzie głównie mieszkańcom przyległych posesji oraz pozostałym mieszkańcom oś. Wielowieś.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt budowlany10 000 zł
2Remont nawierzchni drogi145 000 zł
3Chodnik100 000 zł
4Miejsca parkingowe30 000 zł
5Oświetlenie50 000 zł
Łącznie: 335 000 zł